ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Покупців, а беззастережне прийняття таких умов вважається акцептуванням цієї оферти. Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів дистанційним способом в Інтернет-магазині, який розміщений за посиланням: https://cix.ua

Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України факт оформлення та/або оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів (надалі – «Договір») відповідно до положень, викладених нижче по тексту.

Цей Договір адресований всім фізичним та юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник, що бажають придбати Товари в Інтернет-магазині, а також мають можливість одержання таких Товарів.

У зв'язку із вищевикладеним просимо Вас детально ознайомитися з текстом даної Оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким її пунктом, Продавець пропонує Вам відмовитися від придбання товарів в Інтернет-магазині або вчинення будь-яких інших конклюдентних дій, які можуть бути розцінені як акцептування даної Оферти.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІХ ДИЗАЙН», в особі керівника Олійник Соломії Ярославівни, яка діє на підставі Статуту, ЄДРПОУ: 36733509 (надалі – «Продавець») з однієї сторони, пропонує всім фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Покупець»), придбати в Інтернет-магазині товари на умовах, передбачених цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
Акцепт – надання Покупцем повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
Віртуальний кошик – сторінка Інтернет-магазину, на яку Покупець відправляє обрані ним товари, щоб потім їх придбати.
Замовлення – сукупність окремих позицій з переліку товарів, обраних Покупцем в Інтернет-магазині та доданих у Віртуальний кошик, які Покупець має намір придбати.
Інтернет-магазин – веб-сайт Продавця, розміщений в мережі Інтернет за посиланням: https://cix.ua, створений для укладення договорів про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів, на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим описом та фотознімками товарів за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з товарами.
Компанія-перевізник – компанія або організація, яка відповідає за фізичне транспортування товарів з одного місця в інше шляхом доставки вантажів між відділеннями або адресної доставки.
Отримувач товару – будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні в якості отримувача товару.
Оферта – пропозиція Продавця, розміщена в Інтернет-магазині, яка адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, про приєднання до договору про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів.
Покупець – будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю приймає (акцептує) всі його умови без виключення шляхом безпосереднього придбання Товарів, та/або їх резервування із використанням технічних інструментів Інтернет-магазину, та/або отримання таких Товарів.
Продавець – це ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІХ ДИЗАЙН» або інша юридична особа/фізична особа-підприємець, Товари яких розміщені в Інтернет-магазині.
Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів кожному, хто до неї звернеться.
Товар – непродовольчі товари (зокрема, одяг, білизна натільна, купальники, аксесуари тощо), що на умовах даного Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині.
Товар аналогічної моделі – товар, що доступний до замовлення в Інтернет-магазині, на який Покупець може замінити обраний ним раніше відсутній товар, та який є аналогічним до відсутнього товару за артикулом, фасоном, формою, розміром.
Товар належної якості – товар, який не має жодних істотних недоліків, відповідає своєму опису і може бути використаний за своїм цільовим призначенням.
Товар неналежної якості – товар з будь-якою невідповідністю вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до нього, а також інформації про товар, наданій виробником (продавцем) такого товару.
Ціна – платіж, розмір якого встановлюється Продавцем як вартість певних Товарів для Покупця.

Для цілей даного Договору всі зазначені в цьому розділі Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в цьому розділі Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.
Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні, виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Відповідно до Договору Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім у Інтернет-магазині Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити такий Товар в порядку та на умовах, встановлених Договором.
2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
2.4. Всі зміни й доповнення до Договору публікуються на сайті Інтернет-магазину.
2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Покупця, так і для Продавця. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору. Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його в Інтернет-магазині.
2.6. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:
безпосереднє оформлення Замовлення Покупцем;
передоплата/повна оплата Товару в Інтернет-магазині.

3. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту оформлення Замовлення на будь-який Товар, який є доступним для замовлення в Інтернет-магазині, що свідчить про згоду Покупця дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
3.2. Оформлення Замовлення здійснюється шляхом поміщення Товару у Віртуальний кошик та заповнення Покупцем необхідної інформації у полі для замовлення на відповідній сторінці Інтернет-магазину
3.3. У випадку відсутності замовленого Товару Продавець зобов’язаний довести до відома Покупця відповідну інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишених Покупцем при оформленні Замовлення, а Покупець у свою чергу має право замінити відсутній Товар на Товар аналогічної моделі або скасувати Замовлення.
3.4. Оплачуючи Товар Покупець підтверджує, що він у доступний для нього спосіб належним чином відповідно до вимог ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:
повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, режим роботи, адресу електронної пошти Продавця;
основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;
вартість обраного Покупцем Товару, включаючи всі податки і збори, а також вартість його доставки Покупцю;
спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;
порядок прийняття претензій;
період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного Договору;
порядок розірвання даного Договору;
інші умови, на яких Товар пропонується до продажу.
3.5. У випадках, передбачених чинним законодавством України або за бажанням Покупця, даний Договір може бути укладений у письмовій формі.
3.6. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Покупець має право:
4.1.1. Обрати Товари із запропонованого переліку у Інтернет-магазині, оформити та направити Замовлення на відповідних сторінках Інтернет-магазину.
4.1.2. Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цим Договором.
4.1.3. Відмовитися від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що можуть бути надіслані останнім на адресу електронної пошти Покупця.
4.1.4. Повернути або обміняти Товар належної якості, якщо він не підійшов за формою, фасоном, розміром або кольором, із врахуванням обмежень, встановлених п. 8.2 розділу 8 Договору.
4.1.5. У разі отримання Товару неналежної якості, виявлення недоліків (браку) придбаного Товару під час його отримання, вимагати від Продавця повернення такого Товару або його заміни на Товар аналогічної моделі.
4.1.6. Відмовитися від даного Договору та/або розірвати його в порядку та у випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.
4.1.7. Реалізовувати інші права, передбачені Договором та нормами чинного законодавства України.
4.2. Покупець зобов’язується:
4.2.1. До моменту Акцепту цієї Оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями.
4.2.2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена в Інтернет-магазині, до моменту оформлення та направлення Замовлення.
4.2.3. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цього Договору Замовлення.
4.2.4. При оформленні Замовлення надати Продавцю повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
4.2.5. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення.
4.2.6. Ознайомитись із Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.
4.2.7. При поверненні Товару належної якості відповідно до п. 4.1.4 Договору, надіслати Продавцю такий Товар із обов’язковим збереженням його товарного вигляду (без забруднень, ушкоджень, стороннього запаху, ознак носіння та іншої експлуатації (використання для фотосесій)), споживчих властивостей, бірок та разом із заповненим бланком заяви на повернення такого Товару.
4.2.8. Протягом передбаченого законодавством України гарантійного строку зберігати відповідний розрахунковий документ, що підтверджує продаж (передання) Товару.
4.2.9. Виконувати інші обов’язки, передбачені Договором та нормами чинного законодавства України.
4.3. Продавець має право:
4.3.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів (відмовити у оформленні Замовлення/продажу та доставці Товарів) у випадку порушення Покупцем умов Договору.
4.3.2. На власний розсуд в односторонньому порядку змінювати вартість Товарів. У будь-якому випадку вартість Товару у підтвердженому Продавцем Замовленні залишається незмінною.
4.3.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів виключити зазначений Товар із Замовлення та/або скасувати таке Замовлення, обов’язково повідомивши про це Покупця за допомогою засобів зв’язку, залишених Покупцем при оформленні Замовлення.
4.3.4. На власний розсуд в односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору, шляхом його розміщення (оприлюднення) в новій редакції в Інтернет-магазині. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
4.3.5. Розміщувати в Інтернет-магазині інформацію про рекламні заходи та маркетингові кампанії, які проводяться чи будуть проводитися Продавцем, а також відповідно до умов цього Договору та Політики конфіденційності надсилати на адресу електронної пошти Покупців електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові кампанії, інші комерційні пропозиції Продавця.
4.3.6. Без додаткового узгодження з Покупцем залучати до процесу продажу Товарів будь-яких третіх осіб.
4.3.7. Реалізовувати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4.4. Продавець зобов’язується:
4.4.1. Належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором.
4.4.2. Розмістити на сайті Інтернет-магазину повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість, а також про строки та способи доставки Товару.
4.4.3. У строки, в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця, зазначеного Покупцем, і у спосіб, обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар. Товар доставляється Покупцю разом із бланком заяви на повернення, який Покупець може заповнити при поверненні Товару.
4.4.4. Дотримуватись виконання гарантійних зобов’язань, передбачених законодавством України.
4.4.5. Використовувати персональні дані Покупців виключно для забезпечення належного виконання зобов’язань за Договором.
4.4.6. Надати кожному Покупцю можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що можуть направлятися останнім на адресу електронної пошти, вказаної Покупцем при оформленні Замовлення.
4.4.7. Виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

5. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ
5.1. Ціна Товару в Інтернет-магазині вказана в національній валюті України – гривні, за одиницю Товару згідно з установленим прайс-листом Продавця. Загальна вартість Замовлення визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, поміщених у Віртуальний кошик.
5.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.
5.3. Остаточною є ціна, зазначена у Віртуальному кошику при оплаті Товару за допомогою платіжної системи Wayforpay та/або іншої платіжної системи, запропонованої Продавцем.
5.4. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.
5.5. Замовлення вважається сплаченим з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Продавця. 
5.6. Розрахунки між Сторонами здійснюються одним із зазначених способів:
у формі післяплати за фактом отримання Товару у відділенні транспортних Компаній-перевізників, за готівковий або безготівковий розрахунок (за умови відправки Товарів по території Україні);
шляхом безготівкового розрахунку безпосередньо в Інтернет-магазині за допогомою платіжної системи WayforPay та/або іншої платіжної системи, запропонованої Продавцем (даний спосіб оплати доступний як для відправки Товарів по території України, так і за кордон).
5.7. Кошти, попередньо сплачені Покупцем, можуть бути повернені у випадку, якщо Товар не підійшов Покупцеві відповідно до п. 4.1.4 Договору, Товар виявився Товаром неналежної якості відповідно до п. 4.1.5, а також із урахуванням положень п. 4.2.7 Договору.
5.8. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що відповідно має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, які виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору.

6. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ ТОВАРУ
6.1. Доставка Товарів, замовлених в Інтернет-магазині, здійснюється Компаніями-перевізниками по території України та за кордон відповідно до умов, зазначених у відповідному розділі Інтернет-магазину з інформацією про доставку.
6.2. Продавець здійснює відправку Замовлення протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оплати відповідного Замовлення. Термін доставки залежить від графіку роботи Компаній-перевізників.
6.3. Доставка Товарів по території України здійснюється компанією-перевізником «Нова Пошта» та в повному обсязі оплачується Продавцем.
6.4. Доставка Товарів в інші країни світу є платною, сплачується у повному обсязі Покупцем та складається з суми у розмірі 40,00$ (сорока доларів США) (або суми в гривні, еквівалентній 40,00$ (сокора доларам США) за курсом НБУ на день оплати Товару у випадку, якщо оплата здійснюється на території України або між резидентами України) та суми мита згідно державного тарифу країни, в яку доставляється Товар.
6.4.1. Доставка Товарів здійснюється Компаніями-перевізниками, які надають послуги міжнародної доставки (зокрема, «Нова Пошта», «Укрпошта», «Meest Express»). Вартість доставки не закладено у вартість Товару.
6.4.2.Термін доставки Товарів в інші країни світу визначається Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників та становить в середньому 2 (два) календарних тижні. Термін доставки товарів може бути довшим у зв’язку із дією правового режиму воєнного стану на території України.
6.4.3.Перелік країн, у які можлива міжнародна доставка Товарів Інтернет-магазину, наведено у списку, що розміщений на хмарному сховищі Google Диск за посиланням: Перелік країн.
6.5. У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється Компаніями-перевізниками, шляхом Акцепту цієї Оферти Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується із Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників, з умовами яких можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.
6.6. Вручення (передання) замовленого Товару Отримувачу здійснюється виключно за умови оплати Покупцем 100% вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених даним Договором.
6.7. Товар вручається (передається) Отримувачу Товару в упакованому вигляді. При отриманні Товару Отримувач зобов’язаний перевірити такий Товар за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю.
6.8. Фактом приймання Товару Покупцем є вручення (передання) Товару Отримувачу кур'єром/представником Компанії-перевізника та проставлення Отримувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення. В той же момент до Отримувача переходить ризик випадкового знищення та/або пошкодження Товару.
6.9. Зобов’язанння Продавця, передбачені цим Договором, вважаються виконаними в повному обсязі та належним чином в момент вручення (передання) Отримувачу замовленого комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар.
6.10. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню, вважається односторонньою відмовою Покупця від даного Договору в повному обсязі, що відповідно має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання даного Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку, якщо такі кошти були сплачені у вигляді передоплати). У разі відмови Покупця від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, послуга доставки Товару вважається наданою належним чином, а кошти, сплачені Покупцем за доставку Товару, поверненню не підлягають.

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
7.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.
7.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.
7.3. Гарантійний термін на Товари, представлені в Інтернет-магазині, становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання Товару.

8. ПОРЯДОК ОБМІНУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ
8.1. Порядок і умови обміну та повернення Товару належної якості визначені в Інтернет-магазині у розділі «Доставка та повернення» відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» № 1024-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями).
8.2. Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» та відповідно до Постанови КМУ № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» від 19 березня 1994 року, корсетні товари, нижня білизна, купальники та одяг для дому (нічні сорочки, піжами, халати, атласні вироби, пеньюари), продаж яких здійснюється в Інтернет-магазині та які відносяться до категорії «білизна натільна», не підлягають обміну та поверненню.
8.3. Повернути Товар належної якості (або обміняти його на Товар аналогічної моделі) можна протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару. 
8.4. Обмін/повернення Товару належної якості відбувається з урахуванням положень п. 4.2.7 Договору, вартість доставки при обміні/поверненні Товару належної якості сплачується Покупцем.
8.5. Вартість доставки при обміні/поверненні Товару неналежної якості сплачується Продавцем.
8.6. При поверненні Покупцем Товару Продавець повертає Покупцю сплачену за Товар грошову суму протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання Товару Продавцем, без вирахування комісії, яку стягують платіжні системи під час оплати Товару. Оплата вартості послуг Компаній-перевізників з доставки відправлень здійснюється відповідно до п. 8.4 та 8.5 Договору. Термін зарахування повернених грошових коштів на банківську картку Покупця залежить від регламенту роботи банку, що обслуговує картку Покупця.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.
9.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
9.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов’язань належним чином виконувати умови даного Договору.
9.4. Продавець не несе відповідальності за:
незначну невідповідність кольорової гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення Замовлення;
затримку та перебої у наданні послуг з обробки Замовлення та доставки Товару, що відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю;
протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою доступу до мережі Інтернет.
9.5. У випадку настання спірних ситуацій Покупець може надіслати скарги, претензії та/або вимоги на офіційну електронну скриньку Продавця: https://cix.ua.
9.6. Продавець надає відповідь на скарги, претензії та/або вимоги, надіслані на офіційну електронну скриньку, передбачену у п. 9.5. розділу 9 цього Договору у строк, що становить 10 (десять) робочих днів.
9.7. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 (тридцяти) календарних днів Покупець має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого входить розгляд таких скарг.
9.8. У випадку неможливості вирішення спору згідно п. п. 9.5, 9.6, 9.7 розділу 9 цього Договору, Покупець має право звернутись до суду за місцем знаходження Продавця.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, визначених цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
10.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) слід розуміти такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, збройний конфлікт або загроза такого, громадські заворушення, диверсії, епідемії, пандемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
10.3. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено документом компетентного органу – відповідної Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого, компетентного органу, суб’єкту.
10.4. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.
10.5. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3 (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
11.1. Даний Договір є публічним електронним договором (офертою) про замовлення, придбання, продаж та доставку Товарів на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережі Інтернет) через Інтернет-магазин.
11.2. Відкликання або зміна умов пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і зміна умов даного публічного Договору, можуть бути здійснені Продавцем в будь-який момент та не можуть бути підставою для:
будь-якого перегляду або зміни умов чи припинення договорів, що вже були укладені Продавцем із Покупцями на умовах даного Договору;
відмови Продавця від взятих на себе зобов’язань за договорами, що вже були укладені із Покупцями на умовах даного публічного Договору.
11.3. Умови пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору, так само як і умови даного публічного Договору, є однаковими для всіх Покупців.
11.4. Укладання даного публічного Договору (акцепт Покупцем оферти Продавця) вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного публічного Договору без виключень, в тому числі істотних умов, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.
11.5. Документальним (паперовим) підтвердженням факту укладання даного публічного Договору є відповідний розрахунковий документ встановленої форми з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.
11.6. Визнання недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність окремих умов даного публічного Договору не має наслідком визнання будь-яких інших умов даного публічного Договору недійсними, нікчемними або такими, що втратили чинність.
11.7. З усіх питань, що не знайшли свого відображення в даному Договорі, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

ПП «СІХ ДИЗАЙН»
Юридична адреса: 76000, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Левинського І., буд. 2а

ЄДРПОУ: 36733509

п/р: UA333052990000026009025502156
Банк: АТ КБ «ПриватБанк»

тел.: +38 050 764 28 23
e-mail: hello@cix.ua